Getoonde prijzen zijn vanaf-prijzen, exclusief € 29,50 boekingskosten.

Algemene voorwaarden

1. Gebruik van de website

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Houd er rekening mee dat de voltooiing van de aankoop aanvaarding van de genoemde Algemene Voorwaarden impliceert.

1.1. De website www.etc.nl (https://www.wtc.nl), hierna te noemen de “WEBSITE”, behoort aan Travelgenio SL, een bedrijf met maatschappelijke zetel te c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madrid (Spanje) en CIF B85761120, geregistreerd in het handelsregister van Madrid in volume 27001, boekdeel: 0, folio: 1, sectie: 8, blad: M 486495, inschrijving: 1; Het is een bedrijf met als doel reisbureau, waarvoor het een inschrijvingsbewijs heeft dat is afgegeven door de Gemeenschap van Madrid, met nummer CICMA 2333, in overeenstemming met de bepalingen van Decreet 99/1996 van 27 juni, dat de uitoefening regelt van de activiteiten van de reisbureaus ingeschreven in de Gemeenschap van Madrid.

1.2. WTC biedt het gebruik van de “Website” aan voor het contracteren van haar diensten als online reisbureau, waarvoor de gebruiker, hierna te noemen DE GEBRUIKER, de hierin uiteengezette Algemene Voorwaarden zonder wijziging dient te accepteren. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de volledige en onvoorwaardelijke naleving van elk van de Algemene Voorwaarden van WTC. Indien de Gebruiker het hier niet mee eens is, heeft hij niet het recht om de WTC Website te gebruiken.

1.3. De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en handelingsbekwaam om de diensten aangeboden via de WTC Website te verwerven. De Gebruiker verklaart tevens dat alle door hem verstrekte informatie voor toegang tot deze website en in het kader van het gebruik ervan waar, volledig en nauwkeurig is.
Het gebruik van de Website is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers en impliceert het aanvaarden en kennen van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die daarin zijn opgenomen. De reservering en aankoop van toeristische producten en diensten die de Gebruiker op deze website maakt, wordt beheerst door de voorwaarden van de aankoopvoorwaarden die uitdrukkelijk moeten worden aanvaard.
WTC kan te allen tijde wijzigingen, aanpassingen en aanpassingen aanbrengen aan de Website, zonder voorafgaande kennisgeving.

1.4 De Gebruiker stemt in met het juiste gebruik van de Website, evenals de hulpprogramma’s die worden aangeboden, in overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden en de instructies en mededelingen die aan hem worden meegedeeld.

De Gebruiker stemt in met het exclusieve gebruik van de Website, en al hun inhoud, voor wettige en niet verboden doeleinden, die geen inbreuk maken op de huidige wetgeving en/of schadelijk kunnen zijn voor de legitieme rechten van WTC en/of die directe of indirecte schade of molest kunnen berokkenen.

Daartoe zal de Gebruiker zich onthouden van het gebruik van de inhoud van de Website voor doeleinden of effecten die onwettig, verboden, schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden of die op enigerlei wijze kunnen leiden tot schade, onbruikbaarmaking, overbelasting, of het normale gebruik van internet, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die is opgeslagen in computerapparatuur (hacking) van het bedrijf, andere gebruikers of internetgebruikers (hardware en software) kunnen verslechteren of voorkomen.

In overeenstemming met de bepalingen hierboven stemt de Gebruiker ermee in om de inhoud die op de Website ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruikers te gebruiken, onder andere de teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes (hierna te noemen de “Inhoud”), in overeenstemming met de wet, deze Algemene Voorwaarden, andere kennisgevingen, gebruiksvoorschriften en instructies die hem bekend zijn, evenals met de moraliteit en algemeen aanvaarde goede zeden en openbare orde, en verbindt hij zich ertoe in het bijzonder zich te onthouden van:

 • reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of als dit wettelijk is toegestaan;
 • het verwijderen, manipuleren of op enigerlei wijze wijzigen van het copyright en andere identificatiegegevens van de rechten van WTC , van digitale vingerafdrukken of van enig ander technisch middel dat voor de herkenning ervan is vastgesteld.

De Gebruiker dient zich te onthouden van het verkrijgen of pogingen tot verkrijgen van de Inhoud met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of voor dit doel zijn aangegeven op de webpagina waar hij de Inhoud of de inhoud die voor dit doel in het algemeen op internet wordt gebruikt, op voorwaarde dat deze geen risico met zich meebrengt voor beschadiging of uitschakeling van de website, de Diensten en/of de Inhoud.

Het gebruik voor commerciële doeleinden en/of de daaropvolgende verspreiding van de inhoud van de website, evenals de grafische en tekstbestanden, is verboden. Afbeeldingen en audiovisuele middelen die hier beschikbaar zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de gebruikers van de website en uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het gebruik ervan ter illustratie van activiteiten, producten of evenementen van andere bedrijven, diensten of producten is daarom verboden.

1.5 De ​​Gebruiker verbindt zich ertoe de commerciële eigendomsrechten van WTC en elke andere derde partij te respecteren. Het gebruik van of het verlenen van toegang tot de Website houdt niet in dat enig recht wordt verleend op de daarin gebruikte handelsmerken, handelsnamen of enig ander onderscheidend teken.

De gebruiker mag de webpagina op zijn terminal downloaden, op voorwaarde dat dit voor privégebruik is, zonder enig commercieel doel, zodat hij de inhoud van het web niet voor commerciële doeleinden openbaar of commercieel mag exploiteren, reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar communiceren, overdragen, transformeren of gebruiken.

Evenzo is de Inhoud het intellectuele eigendom van WTC of derden die deze Inhoud vrijwillig hebben overgedragen, zonder onder geen enkele omstandigheid te worden begrepen als zijnde toegewezen aan de Gebruiker, van de exploitatierechten of andere mogelijke bestaande rechten ​​op genoemde Inhoud die verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een correct gebruik van de Website.

1.6 WTC garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de Website. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, zal zij onderbrekingen in de werking van de Website vooraf melden.

Toegang tot de Website heeft een onbepaalde duur; WTC  behoudt zich echter het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang op te schorten aan Gebruikers die naar haar mening de gebruiksregels van de Website niet naleven en om de gepaste wettelijke maatregelen te nemen.

1.7  WTC sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit: de onderbreking van de werking of het niet beschikbaar zijn van de toegang tot de Website; de privacy en de veiligheid bij het gebruik van de Website door de Gebruiker en/of ongeoorloofde toegang door onbevoegde derden; de uiteindelijke overdracht van elementen die computersystemen negatief beïnvloeden; en de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdige actualisering van de inhoud van haar Website.

2. Contract

2.1 Via de WTC website heeft de gebruiker toegang tot informatie over producten en diensten van derden met betrekking tot toerisme en reizen en kan hij in bepaalde gevallen reserveringen en aankopen van sommige van dergelijke producten of diensten doen bij de overeenkomstige leveranciers zoals luchtvaartmaatschappijen, of organisatoren van pakketreizen.

2.2 De verkoop aan de Gebruiker van reisdiensten en andere toeristische producten en diensten via de Website wordt uitgevoerd door WTC, een Reisbureau dat over de nodige vergunningen en licenties beschikt voor de ontwikkeling van zijn activiteit.

2.3 Voor de totstandkoming door de Gebruiker van reserveringen of aankopen van producten of diensten van die aanbieders of organisatoren van combinatiereizen die de Gebruiker kiest, gelden specifieke voorwaarden die deze aanbieders of organisatoren van combinatiereizen per geval vaststellen. De Gebruiker stemt ermee in de aankoopvoorwaarden te aanvaarden en te respecteren die zijn opgesteld door een leverancier of organisator waarmee de Gebruiker een contract wil sluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de betaling van alle verschuldigde bedragen en de naleving van alle voorschriften en beperkingen op de beschikbaarheid van tarieven, producten of diensten. In het geval dat er speciale regels of beperkingen zijn die van invloed zijn op bepaalde tarieven, producten of door de gebruiker geselecteerde diensten, kan de gebruiker dergelijke speciale regels of beperkingen ten aanzien van de reservering inzien vanuit het gedeelte Mytrips op onze website.

3. Procedures en handelingen voor het contracteren van diensten

3.1 Om de verwerving van een dienst op onze Website te realiseren, moeten de volgende handelingen worden verricht:

 • Selecteren van gewenste dienst via de bestaande zoek- en offerteprocessen op onze Website.
 • Bezoeken van de betalingspagina’s waar de noodzakelijke informatie voor de aanschaf van de dienst moet worden ingevuld.
 • Verstrekken van gegevens met betrekking tot de service en persoonlijke gegevens zoals aantal passagiers, namen, telefoonnummers, e-mails, leeftijden, enz…
 • Accepteren van de voorwaarden vermeld op de betaalpagina’s.
 • Verkrijgen van de bevestiging die wordt verstuurd als aan de vorige vereisten is voldaan.
 • Zodra het contract is geformaliseerd, ontvangt de gebruiker de informatie en documenten die nodig zijn voor het leveren van de gecontracteerde diensten. In geval van het ontdekken van een fout met betrekking tot de gecontracteerde dienst of de naam van de klant, moet de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met WTC via zijn klantendienst. Aangezien WTC slechts optreedt als tussenpersoon voor aanbieders van toeristische diensten, kan het niet garanderen dat het corrigeren van de gevonden fouten geen kosten met zich meebrengt. Daarnaast brengt WTC in alle gevallen 21,00 EUR (incl. BTW) in rekening per passagier voor administratiekosten.

4. Boekingsvoorwaarden

4.1. Annuleringen en wijzigingen:

4.1.1 In het geval dat een luchtvaartmaatschappij haar activiteiten staakt wegens insolventie of een ​​andere reden, zal WTC , als tussenpersoon, de passagiers op de hoogte stellen van deze omstandigheid, samen met de informatie die hierover beschikbaar is. In dergelijke gevallen kan de passagier de terugbetaling van het bedrag van de niet gevlogen tickets van de luchtvaartmaatschappij eisen, aangezien de vervoersovereenkomst is geformaliseerd tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij die deze vlucht verkoopt.

4.1.2 Houd er rekening mee dat in het geval dat u een retourticket koopt en geen gebruik maakt van de heenvlucht, sommige luchtvaartmaatschappijen zich het recht voorbehouden om de terugreis te annuleren. We raden u aan om, als u van plan bent geen gebruik te maken van de heenvlucht, ten minste 48 uur voor vertrek van uw vlucht rechtstreeks contact op te nemen met WTC of de luchtvaartmaatschappij om de relevante vraag te stellen.

5. Commissie voor diensten als reisbureau: administratiekosten, annuleringen, wijzigingen en restituties

5.1 Overeenkomstig de bepalingen van Decreet 99/1996 van 27 juni, dat de uitoefening van de activiteiten van de reisbureaus van de Gemeenschap van Madrid regelt, artikel 19, ontvangt WTC een commissie voor zijn bemiddeling bij de aankoop van vliegtickets . Het bedrag hiervan wordt vooraf bekend gemaakt aan de klant of gebruiker van genoemde diensten.

5.2 De opdracht tot dienstverlening omvat de beheers- of administratiekosten die in geen geval voor terugbetaling in aanmerking komen.

5.3 Extra kosten zijn van toepassing in de volgende gevallen:

 • € 21,00 (INCLUSIEF BTW) voor telefonische reserveringen.
 •  WIJZIGINGEN, ANNULERINGEN EN RETOURZENDINGEN

5.4 Op verzoek van de Gebruiker kunnen via WTC wijzigingen, annuleringen en terugbetalingen worden uitgevoerd met betrekking tot de gecontracteerde vlucht of een andere toeristische dienst, zolang de luchtvaartmaatschappij of dienstverlener en het gecontracteerde tarief de wijziging, annulering of terugkeer toestaan.

 • € 21,00 (INCLUSIEF BTW) per passagier bij het beheren van wijzigingen of annuleringen.

5.5 In ieder geval is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om WTC tijdens kantooruren (minimaal 48 uur voor vertrek) schriftelijk op de hoogte te stellen van de gevraagde wijziging, annulering of teruggaves en vervolgens zo goed mogelijk op de hoogte te worden gesteld van de mogelijkheid om dit te doen, eventuele sancties en te volgen procedures.

5.6 Prijzen en betalingen

5.6.1 WTC accepteert betalingen met debet- en creditkaarten van Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Visa Electron en Maestro, en de betaalwijzen Paypal, CB, JCB, Ideal en Trustly.

5.6.2 Visa en Master Card hebben een systeem ontwikkeld voor veilige betaling op het internet. Het Secure Electronic Commerce-systeem is gebaseerd op de kaartuitgever (bank of spaarbank) die de kaarthouder identificeert voordat hij de betaling via internet autoriseert. WTC houdt zich aan dit beveiligingsprotocol, dus zodra u het product hebt geselecteerd om te kopen en uw kaartnummer hebt ingevoerd, wordt een venster van de uitgevende bank geopend waarin om uw identificatie wordt gevraagd, met een van de volgende pictogrammen:

5.6.3 Uw kaart- en wachtwoordgegevens worden beschermd door dit beveiligingssysteem vanaf het moment dat ze worden ingevoerd. Zodra de identificatie is voltooid, informeert de Uitgever WTC  dat de aankoop door de kaarthouder wordt gedaan, zodat de kaarthouder het proces kan voltooien. Indien de identificatie niet bevredigend is afgerond, informeert de Uitgever WTC  zodat zij dienovereenkomstig kan handelen. Dit deel valt buiten de controle van WTC en elk incident dat zich ermee voordoet, valt onder de verantwoordelijkheid van de Uitgever, en u moet contact opnemen met deze entiteit als u zich in deze situatie bevindt.

5.6.4 De betalingsvorm en veiligheidseisen tijdens het aankoopproces voldoen aan de bekende PSD2-richtlijn of Europese verordening die het aanbieden van betalingsdiensten en elektronische betalingstransacties regelt. Het werd omgezet in Spaanse wetgeving bij koninklijk wetsbesluit 19/2018 van 23 november betreffende betalingsdiensten en andere dringende financiële maatregelen. In WTC heeft dit gevolgen voor de aankopen die met een bankkaart worden betaald.

Een van de belangrijkste doelstellingen van PSD2 zijn de verbetering van de online veiligheid en de versterking van de bescherming tegen fraude bij banktransacties via internet.

Een van de belangrijkste beveiligingsmaatregelen is de verplichte toepassing van Strong Customer Authentication door het bedrijf bij alle e-commerce-aankopen vanaf 1 januari 2021, op voorwaarde dat geen van de vrijstellingen van toepassing is die in de norm worden vermeld. Deze sterke authenticatie vereist de toepassing van 2-factor authenticatie, te kiezen tussen: een onderdeel dat de gebruiker weet (bijvoorbeeld een wachtwoord), iets dat ze hebben (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) en een ander deel dat is (bijvoorbeeld een vingerafdruk of een gezicht). Eén authenticatie is niet langer mogelijk zoals het geval was, maar 2 (dubbele authenticatie of SCA).

Het veilige aankoopproces en de authenticatievereisten zijn afhankelijk van de uitgevende bank en kunnen bestaan ​​uit een code die u ontvangt met sms + een tweede factor, of validatie via de app van uw bank. Raadpleeg de werkwijze van uw bank om voorbereid te zijn voordat u uw volgende aankopen doet.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de bewaring en het behoud van de elementen die dienen voor authenticatie in het aankoopproces, zonder dat WTC hiervoor verantwoordelijk is.

5.7  Retourneren

Restituties, indien van toepassing, zullen worden gedaan via de betaalmethode die oorspronkelijk is gebruikt op het moment van het maken van de reservering; Ze worden in elk geval betaald aan de gebruiker die de betaling oorspronkelijk heeft gedaan.

5.8 Immigratie- en gezondheidsvereisten

Elk land heeft de bevoegdheid om zijn eigen toelatingseisen vast te stellen, evenals de gezondheidseisen voor onderdanen van andere landen. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat dergelijke vereisten gewoonlijk variëren naargelang de nationaliteit van de passagier.

Paspoort- en visumregels kunnen veranderen, dus neem ruim voor uw reis contact op met de betreffende ambassade.

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige documentatie te verkrijgen om de reis uit te voeren, inclusief een paspoort, eventueel visum en procedures met betrekking tot gezondheidsformaliteiten. Alle schade die kan voortvloeien uit het ontbreken van deze documentatie is uw eigen verantwoordelijkheid, in het bijzonder de kosten veroorzaakt door de onderbreking van de reis en de uiteindelijke repatriëring.

Daarom raden we u aan om altijd de verschillende formaliteiten van de gekozen bestemming of de landen in transit te controleren en de tijd die nodig is om alle gerelateerde stappen uit te voeren.

5.9 Enkele reis

De meeste landen vereisen een uitreisticket voor toegang tot hun grondgebied en voldoende geld voor verblijf op hun grondgebied gedurende de in hun reisdocumentatie aangegeven tijd. We raden u aan om contact op te nemen met het consulaat van het land van bestemming voordat u uw tickets koopt. Indien niet wordt voldaan aan deze of enige andere migratievereiste, kan de luchtvaartmaatschappij het instappen weigeren.

6. Voorwaarden producten en diensten – Vluchten

6.1 Tariefbeperkingen

6.1.1. WTC treedt te allen tijde op als tussenpersoon tussen de gebruikers en de luchtvaartmaatschappij waarmee de gebruikers het vervoerscontract rechtstreeks formaliseren. We informeren u dat de specifieke voorwaarden van elk tarief met betrekking tot wijzigingen en annuleringen worden vastgesteld door de verschillende luchtvaartmaatschappijen en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat ze deze begrijpen op het moment van bevestiging van de aankoop, en akkoord gaan met genoemde voorwaarden.

6.1.2 Indien de gebruiker om redenen die aan de gebruiker kunnen worden toegeschreven, niet komt opdagen voor zijn vlucht, resulteert dit in een “no show”. Houd er rekening mee dat u binnen de geldigheidsperiode van het ticket altijd restitutie van ongebruikte, restitueerbare toeslagen kunt aanvragen.

6.1.3 Voor vrijwillige annuleringen van de reis door de passagier raadt WTC aan om onze annuleringsproducten te contracteren, op het moment dat u uw ticket boekt.

6.2 Tariefcombinaties

6.2.1 Om u te allen tijde de beste en breedste opties voor uw reis te bieden, kan ons systeem twee “enkele reis”-tarieven combineren in plaats van één “retour”. Evenzo zijn bij combinaties van tarieven voor wijzigingen en annuleringen de specifieke voorwaarden van elk tarief van toepassing.

6.2.2 Soms, en om de scherpste tarieven aan te bieden, biedt onze zoekmachine vluchtcombinaties aan die het resultaat zijn van de combinatie van 2 reserveringen, één voor de heenreis en één voor de terugreis. Bij het boeken van deze optie wordt een reservering gemaakt voor de heenreis en een andere reservering voor de terugreis, met twee verschillende locators, die worden behandeld als onafhankelijke reserveringen voor wijzigingen en annuleringen, afhankelijk van de specifieke voorwaarden van elk van de betrokken luchtvaartmaatschappijen.

6.3 Specifieke voorwaarden voor Low Cost-vluchten

6.3.1 WTC biedt u de mogelijkheid om tickets te boeken bij Low Cost-maatschappijen (Low Cost Airlines). Low Cost-tickets worden niet uitgegeven door WTC , maar door de luchtvaartmaatschappij waarmee de passagier het vervoerscontract rechtstreeks formaliseert.

6.3.2 U ontvangt een bevestigingsmail van WTC wanneer de luchtvaartmaatschappij uw reservering heeft bevestigd, met de details van uw vlucht.

6.3.3 Als u wijzigingen wilt aanbrengen of speciale services wilt aanvragen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. WTC kan geen wijzigingen of restituties aanbrengen in Low Cost-reserveringen, aangezien het niet optreedt als agent voor dergelijke bedrijven. In de bevestigingsmail die we u sturen staan ​​de contactgegevens van de luchtvaartmaatschappij.

6.3.4 Houd er rekening mee dat geen van de Low Cost-luchtvaartmaatschappijen vervoer van huisdieren toestaan ​​en beperkingen hebben bij het autoriseren van Special Services. U moet contact met hen opnemen om dit te kunnen raadplegen.

6.3.5 Minderjarigen onder de 14 jaar kunnen niet reizen zonder begeleiding van een volwassene van 16 jaar of ouder. Onbegeleide minderjarigen onder de 14 jaar mogen over het algemeen niet aan boord gaan van Low-Cost-maatschappijen.

7. Aanvullende voorwaarden

Passagiersrechten volgens EG-verordening 261/2004.

Houd er rekening mee dat als u binnen of buiten de EU reist, u mogelijk rechten heeft in geval van annuleringen, vertragingen of het niet laten instappen tegen de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

U kunt meer informatie krijgen over Verordening CE 261/2004 door hier te klikken.

Bij een ​​aankoop op een Website zal de Gebruiker worden gevraagd om de identificatiegegevens van de passagiers/reizigers en een betaalmethode. Dit proces wordt in verschillende stappen uitgevoerd, nadat deze gegevens zijn ingevoerd. Voordat u de aankoop doet, worden deze gegevens aan u getoond zodat u ze kunt verifiëren en kunt doorgaan met de aankoop. Evenzo, zodra de aankoop is gedaan, ontvangt u een bevestigingsmail met alle informatie over de aankoop en het aankoopbewijs.

Het is van het grootste belang en de enige verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de identificatiegegevens die bij het maken van de reservering zijn ingevoerd, zoals voor- en achternaam, document- of paspoortnummer, e-mailadres, telefoonnummer, enz., zorgvuldig te controleren. Zodra de reservering is voltooid, worden de tickets of vouchers van de gecontracteerde diensten uitgegeven en worden voor elke wijziging, wijziging of annulering kosten en boetebedragen in rekening gebracht.

Om de reservering te bevestigen, dient de Gebruiker de betaling te hebben gedaan.

WTC  behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie van de klant te vragen om zijn aankoop te verifiëren.

Het aanvragen van een reservering impliceert de verbintenis van de klant om de afschrijving op de door hem verstrekte krediet- of bankkaart goed te keuren. In het geval dat het niet mogelijk is om het bedrag van de creditcard af te schrijven (geweigerde transactie), moet de klant weten dat, aangezien er geen betaling heeft plaatsgevonden, de reservering niet kan worden bevestigd.

Vliegtickets moeten worden betaald met een creditcard of bankpas voordat ze worden uitgegeven.

De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting. Ze omvatten geen visumkosten, noch uitreisbelasting op bestemming, die in dat gebied in lokale valuta of in Amerikaanse dollars kunnen worden betaald. Wijzigingen in het geldende tarief als gevolg van vertraging in de betaling van de reservering, vanaf het moment van de reservering tot het moment van afgifte van het ticket, worden aan de klant doorberekend.

De Gebruiker moet de luchtvaartmaatschappij, locator en het tariefregime controleren dat wordt toegepast bij het contracteren van de dienst.

8. Rechten, beperkingen en jurisdictie

8.1. Auteursrecht en intellectueel eigendom

De complete inhoud van de Website (inclusief tekst, afbeeldingen, handelsmerken, ontwerpen, software, enz.) is eigendom van WTC of zijn leveranciers van inhoud en wordt nationaal en internationaal beschermd en erkend. De reproductie, het gebruik of de verspreiding ervan op enigerlei wijze is niet toegestaan, behalve indien uitdrukkelijk toegestaan ​​door WTC .

8.2 Toepasselijke wetgeving

Deze algemene voorwaarden worden in elk van zijn uitersten beheerst door de Spaanse wet.

8.3 Verantwoordelijkheidsregels toegepast door de communautaire wetgeving en het Verdrag van Montreal

Zoals hierboven aangegeven, wordt het vervoerscontract rechtstreeks geformaliseerd tussen de Gebruiker en de uitvoerende luchtvaartmaatschappijen van de geselecteerde vluchten.

Passagiers wordt aangeraden om minstens anderhalf uur (90 minuten) van tevoren aanwezig te zijn in het geval van binnenlandse vluchten, 3 uur (180 minuten) in het geval van internationale vluchten, en in het geval dat de vlucht een bestemming of tussenstop heeft op een luchthaven in de Verenigde Staten, tot 3 uur (180 minuten) van tevoren.

Houd er rekening mee dat als de bagage bij aankomst op de luchthaven niet verschijnt of beschadigd wordt geconstateerd, het BIR, Baggage Irregularity Report, onmiddellijk op de luchthaven zelf moet worden ingevuld.

9. Informatie over het herroepingsrecht

Het is de bevoegdheid die de gebruiker heeft om in bepaalde gevallen een contract op te zeggen zonder de noodzaak om zijn beslissing te rechtvaardigen of een boete te aanvaarden.

Krachtens artikel 103, lid l) van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, tot goedkeuring van de geconsolideerde tekst van de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten, wordt het herroepingsrecht niet toegepast op contracten die betrekking hebben op de het verstrekken van accommodatiediensten voor andere doeleinden dan huisvesting, vervoer van goederen, autoverhuur, voeding of diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de contracten voorzien in een datum of periodespecifieke uitvoering.

Met betrekking tot het vervoer van personen, volgens artikel 93 k) van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, dat de geconsolideerde tekst van de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers goedkeurt, is de regulering van verkoop op afstand (met uitzondering van artikel 98.2) niet van toepassing op dienstverleningscontracten voor personenvervoer. Het herroepingsrecht is daarom niet van toepassing op reserveringen van personenvervoerdiensten. Op deze manier zijn, in het geval dat de GEBRUIKER de wens uitspreekt om de gecontracteerde tickets te annuleren, de annuleringsvoorwaarden van het betreffende bedrijf van toepassing.

10. Vertrouwelijkheid

10.1. WTC respecteert uw recht op privacy. We begrijpen hoe belangrijk de privacy en veiligheid is van de gegevens die u identificeren. Hiertoe willen wij u in verband met ons vertrouwelijkheidsbeleid het volgende meedelen:

10.2. Wanneer u een product of dienst via onze website bestelt, moet u uw naam, e-mailadres, creditcard- of bankpasnummer, vervaldatum en telefoonnummer opgeven. Met deze gegevens kunnen wij uw bestelling verwerken en u informeren over de status ervan.

10.3. Als u meedoet aan een prijsvraag of actie, vragen we uw naam, postadres en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor de organisatie van de wedstrijden en om de winnaars te informeren.

10.4. We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden buiten onze organisatie. Het is echter mogelijk dat wij deze gegevens verstrekken aan derden met wie WTC handelsrelaties onderhoudt, en deze derden kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, in het geval dat u een product of dienst reserveert of koopt via onze website. We kunnen dergelijke derden ook voorzien van geaggregeerde statistieken over onze verkopen, klanten, dataverkeer en andere website-informatie, maar dergelijke statistieken bevatten geen informatie die persoonlijk tot u kan worden teruggeleid.

10.5. We zullen ons beperken tot het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die we nodig achten voor het leveren van hoogwaardige gepersonaliseerde diensten, waaronder mogelijk advies en informatie over producten of diensten, evenals over eventuele kansen die we creëren die nuttig kunnen zijn voor u.

10.6. Door zich als klant te registreren bij WTC en uitdrukkelijk akkoord te gaan met de ontvangst van nieuwsbrieven, aanvaardt de gebruiker tevens de mogelijkheid om nuttige informatie te ontvangen van bedrijven die we eerder hebben geselecteerd voor aanbiedingen, promoties en aanbevelingen over producten en diensten waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor u.

10.7. We zullen alle benodigde informatie doorgeven aan de aanbieder die u selecteert bij het maken van een reservering via onze website en we zullen u vragen om dezelfde regels na te leven.

10.8. Evenzo hebben we strikte beveiligingsprocedures met betrekking tot de opslag en openbaarmaking van gegevens om ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de geldende organieke wet op gegevensbescherming en garantie van digitale rechten van 3/2018, zoals in Spanje van kracht is.

11. Gebruik van cookies

11.1. Cookies zijn stukjes informatie die de browser op de harde schijf van uw computer opslaat. Elke keer dat u de WTC -website bezoekt, zal onze server de cookie herkennen en ons informatie verstrekken over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren automatisch het gebruik van cookies, maar u kunt uw browserinstellingen meestal zo wijzigen dat dit niet het geval is. Zelfs als u besluit geen cookies te ontvangen, kunt u nog steeds gebruik maken van de meeste diensten op onze website, waaronder de aankoop van producten of diensten.

11.2.. Als u ons op enig moment een opmerking of klacht wilt sturen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, laat het ons dan weten via het contactformulier.

12. Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens die door de gebruikers worden verstrekt voor het gebruik van de website zijn onderworpen aan het privacybeleid in “Gegevensbescherming”.

12.1.- AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De complete inhoud van de Website (inclusief tekst, afbeeldingen, handelsmerken, ontwerpen, software, enz.) is eigendom van WTC  of zijn leveranciers van inhoud en wordt nationaal en internationaal beschermd en erkend. De reproductie, het gebruik of de verspreiding ervan op welke manier dan ook is niet toegestaan, behalve indien uitdrukkelijk toegestaan ​​door WTC .

13. Gebruik van de website

De Website is uitsluitend en exclusief voor persoonlijk gebruik van de Gebruikers. De wijziging, reproductie, duplicatie, kopiëren, distributie, verkoop, wederverkoop en andere vormen van exploitatie voor commerciële of niet-commerciële doeleinden zijn verboden. U stemt ermee in deze website niet te gebruiken voor illegale of verboden doeleinden.

14. Links naar andere websites

Op de Website kunnen links staan naar andere websites waarover WTC geen controle heeft en waarvoor WTC uiteraard niet verantwoordelijk is. WTC  sponsort of garandeert geen van deze websites van derden, die zijn opgenomen voor het gemak van gebruikers.

15. Procedures, vragen en claims

Gebruikers kunnen hun verzoeken om beheer, vragen en claims indienen bij WTC ,  via de volgende contactgegevens:
MyTrips-pagina, exclusief voor klantenserviceprocedures, waar u gedetailleerde informatie over uw reservering vindt en waar u verzoeken tot annuleringen, wijzigingen, betalingsvragen, enz. kunt initiëren .

Postadres: Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º izq., 28.037 Madrid

Email: [email protected]

Ten slotte vindt u op de volgende link informatie over het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show